Gweinidog yn gweld synnwyr ar adolygiad Diamond o Addysg Uwch

19/02/2014

Mae Gweinidog Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi croesawu'r datganiad diweddaraf ar gylch gorchwyl adolygiad yr Athro Ian Diamond o Addysg Uwch.

Bu AC y Canolbarth a'r Gorllewin Simon Thomas yn trafod gyda'r Gweinidog Addysg bwysigrwydd cael dau gam i'r broses.

Meddai Gweinidog Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas:

"Mae'r Gweinidog wedi gweld peth synnwyr ynghylch adolygiad Diamond o addysg uwch yn dilyn trafodaethau gyda Phlaid Cymru. Ni oedd y cyntaf i alw am adolygiad o'r fath, felly rwy'n falch fod y Gweinidog wedi bod yn barod i drin y fformat gyda ni er mwyn sicrhau bod pob plaid yn rhan o hyn."

"Mae'n bwysig iawn i'r adolygiad fod yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, a bod iddo ddwy ran: y cyntaf i gasglu tystiolaeth a dod i gasgliadau, a'r ail i wneud argymhellion Rhaid i'r adroddiad cyntaf ymddangos cyn diwedd 2015."

"Mae Plaid Cymru wastad wedi bod o blaid cael agwedd ddeublyg er mwyn sicrhau fod pob plaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn cynhyrchu polisiau neu egwyddorion erbyn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016."

"Mae cael dwy ran yn caniatau'r hyblygrwydd sydd, ym marn Plaid Cymru, yn bwysig i hwyluso dadl wleidyddol go-iawn adeg etholiad, ac y mae hyn yn debyg i'r hyn ddigwyddodd gyda chomisiynau Holtham a Silk."

"Mae addysg uwch yn bwysig i economi Cymru, fel y clywais heddiw yn fy nghyfarfod gyda phenaethiaid addysg uwch. Mae'n bwysig ein bod yn cael polisi ffioedd teg a chynaliadwy wedi 2016".

Cadarnhaodd Mr Thomas y byddai Plaid Cymru yn enwebu aelod i'r grŵp adolygu.

Fis diwethaf, amcangyfrifodd Addysg Uwch Cymru y byddai 1,500 yn ychwaneg o fyfyrwyr yn mynd i brifysgolion yn Lloegr erbyn 2015/6 ar gost o £7m i Lywodraeth Cymru os codir cap ar lefydd prifysgol yno.

Ychwanegodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas AC: "Dyma enghraifft o'r ffordd gymhleth mae sefydliadau a myfyrwyr yn awr yn cael eu cyllido a pham y byddai adolygiad annibynnol yn werthfawr."