Rhaid i ni ddefnyddio ein holl asedau cenedlaethol er lles yr economi

14/03/2014

Prentisiaethau ac addysg sy’n allweddol i harneisio potensial economaidd yr iaith Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg yn ased y dylid ei defnyddio er lles economi Cymru. Dyna neges Plaid Cymru wrth iddi alw am weithredu i gynyddu hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg er mwyn annog y defnydd o’r iaith yn y man gwaith.

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas fod prentisiaethau a chyrsiau addysg bellach ac uwch yn hanfodol os ydym am gwrdd â’r galw am siaradwyr Cymraeg ym mhob maes.

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas:

“Mae’r iaith Gymraeg yn sgil y mae busnes a diwydiant yng Nghymru yn rhoi pwys mawr arni. Ond os ydym am wneud y mwyaf o’i photensial economaidd, yna rhaid i ni wneud yn sicr fod lefel digonol o addysg hyfforddiant mewn sgiliau ar gael.

“Mae’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn galw am siaradwyr Cymraeg , ac y mae’n bwysig ein bod yn gofalu bod yr hyfforddiant priodol mewn sgiliau ar gael i gwrdd â’r angen hwn. Mae hyn yn golygu sicrhau prentisiaethau a chyrsiau addysg uwch a phellach priodol i gwrdd â’r angen hwn. Ystyr hyn yw cael prentisiaethau a chyrsiau addysg uwch a phellach ar lefel briodol trwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn amrywiaeth o feysydd.

“Dyna pam y sicrhaodd Plaid Cymru fwy o brentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ein bargen ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru.

“Mae’r iaith Gymraeg yn ased economaidd gwerthfawr ond mae’n rhaid i ni weithio i wneud y mwyaf o’r budd hwnnw. Mae Plaid Cymru o ddifrif am wella ein heconomi ac fe wnawn ddefnydd o bob ased i beri bod hynny yn digwydd.”