Un llwybr i holl ddisgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru

03/06/2014

“Rhowch derfyn ar y loteri cod post i fyfyrwyr ag anghenion penodol”: Plaid Cymru

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi amlygu’r anghysondeb sy’n bod yn y ddarpariaeth cefnogaeth dysgu ychwanegol rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru, gan fynnu bod angen i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â hyn trwy gyfrwng un darn penodol o ddeddfwriaeth.

Dywedodd Simon Thomas fod darpariaeth i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn faes cymhleth, a rhybuddiodd fod angen gosod cyfrifoldebau dealladwy a chlir, ac y dylai Llywodraeth Cymru roi arweiniad cryf. Rhoddodd Plaid Cymru bwysau ar Lywodraeth Cymru i dynnu ymaith y ddarpariaeth ynghylch cefnogaeth dysgu ychwanegol o’r Bil Addysg, gan alw am iddo gael ei gyflwyno trwy ddarn unswydd o ddeddfwriaeth, ac ymatebodd y Gweinidog Addysg i’r galwadau.

Ar hyn o bryd, mae amrywiadau rhwng awdurdodau lleol yn golygu y bydd person ifanc gydag ADY mewn un ardal yn cael datganiad, tra bod person ifanc arall gyda’r un anghenion mewn awdurdod lleol arall heb un.

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas:

“Ar hyn o bryd, mae disgyblion ar hyd a lled Cymru yn dod dan wahanol systemau amrywiol oherwydd y loteri cod post sy’n bodoli.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos arweiniad yn hyn o beth. Rhaid i’r Gweinidog Addysg osod llwybr clir fel bob pobl ifanc ag ADY a’u rhieni yn eglur ynghylch y gwasanaethau y dylent ddisgwyl eu derbyn, waeth ym mha ran o Gymru y maent yn byw.

“Galwodd Plaid Cymru am i hyn ddigwydd trwy gyfrwng bil unswydd fydd yn dweud yn glir beth sydd i’w ddisgwyl, ac yr wyf yn falch fod y Gweinidog wedi gwrando ar ein galwad. Mae ADY yn faes cymhleth, ac y mae’n hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn cael hyn yn iawn. Bydd ei roi ar gynffon y Bil Addysg eang ei gwmpas yn gwneud hynny’n anodd.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol, rhieni a myfyrwyr ar draws Cymru er mwyn cyflwyno un llwybr i bob disgybl Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymreig.”