Bydd toriadau Llywodraeth Cymru yn cael effaith ar 12,000 o ddysgwyr ôl-16

19/11/2014

Mae tîm Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi amlygu effaith toriadau Llywodraeth Cymru ar wariant ar addysg bellach a sgiliau yn ystod Cwestiynau Addysg yn y Senedd.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru (Asesiad Effaith Integredig Strategol) yn asesu sut y bydd y gostyngiad yn y gyllideb ddrafft am 2015-16 i addysg ôl-16 yn effeithio ar 12,000 o ddysgwyr trwy 100,000 awr yn llai o ddarpariaeth ran-amser. Mae Gweinidogion Cymru yn disgwyl mai cynyddu wnaiff maint dosbarthiadau i rai 16-18 oed.

Y rhai fydd yn dioddef gwir bwysau’r toriadau fydd oedolion o ddysgwyr 19 oed a throsodd yn ôl Colegau Cymru sydd yn cynrychioli colegau Addysg Bellach.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg Simon Thomas: “Rydym oll eisiau gweld gobeithion da i bobl ifanc a safonau uchel mewn addysg.

“Dyna pam y daeth Plaid Cymru i gytundeb gyda Llywodraeth Cymru am gyllideb 2013/14 i gynyddu cyllid am brentisiaethau, yn enwedig prentisiaethau uwch.

“Mae’r gefnogaeth drawsbleidiol i sgiliau lefel uwch a chydraddoldeb gyda dewisiadau academaidd gan doriadau’r llywodraeth ei hun y flwyddyn nesaf o £15m am ddysgu seiliedig yn y gwaith.

“Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd arian Ewropeaidd a chwmnïau yn cyfrannu at yr hyfforddiant eu hunain. Fodd bynnag, mae cyflogwyr da eisoes yn talu am hyfforddi eu gweithwyr ac y mae Llywodraeth Cymru yn talu am addysg y rhai dan 19 oed.

“Ond beth fydd yn digwydd i’r oedolion hynny sy’n hŷn na 19 ac sydd angen ail-hyfforddi neu ennill mwy o sgiliau yn dilyn colli eu swyddi fel y rhai yn Sir Benfro wedi cau Murco?”