Trafodaethau’n cychwyn ar gyflogau athrawon

19/11/2014

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bod yn cynnal trafodaethau am bosibilrwydd datganoli tâl ac amodau athrawon.

 Argymhellodd Comisiwn Silk yn gynharach eleni y dylai’r cyfrifoldeb am osod cyflogau athrawon yn y dyfodol fod yn nwylo Llywodraeth Cymru, yn hytrach nac aros gyda gwleidyddion San Steffan.

Mae AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru Simon Thomas wedi gosod allan yr egwyddorion fyddai’n rhaid bodoli i wneud i ddatganoli tal ac amodau weithio i Gymru petai ef yn Weinidog Addysg yn ystod cynhadledd flynyddol ddiweddar Plaid Cymru yn Llangollen.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg, Simon Thomas:  “Byddai cael y grym dros gyflogau athrawon yn caniatáu i Lywodraeth Cymru ymdrin ag unrhyw anghysonderau a gosod lefel genedlaethol o dâl ac amodau i Gymru. Byddai hyn hefyd yn atal darnio cyflogau athrawon yng Nghymru. Rhaid i ni weld sut y gallwn wobrwyo athrawon am ddysgu da a chyson yn hytrach nac am ymgymryd â mwy o dasgau gweinyddol.

 “Cred Plaid Cymru y gallwn, trwy ddysgu rhagorol ac arweiniad cryf gan brifathrawon, godi safonau yn yr ystafell ddosbarth. Mae lefel uchel y meicro-reoli a’r fiwrocratiaeth mae athrawon yn wynebu yn golygu nad oes fawr ddim amser i arloesi yn y dosbarth, ac ni all prifathrawon arwain wrth godi safonau yn ein hysgolion. Fel Gweinidog Addysg Cymru, buaswn i yn torri biwrocratiaeth yn y system addysg.

 “Byddai Llywodraeth Cymru Plaid Cymru yn gosod y deilliannau dysgu y mae ysgolion i fod i’w cyrraedd, ond yn caniatáu rhyddid i’r ysgolion bennu sut i’w cyrraedd. Byddai archwiliadau Estyn yn y fan a’r lle i ysgolion nad ydynt wedi cyrraedd y deilliannau dysgu a osodwyd gan y Llywodraeth. Byddai hyn yn rhoi maes chwarae mwy gwastad.

 

“Buasem yn ymchwilio i bosibilrwydd dwyn rheolwyr proffesiynol i mewn i ysgolion er mwyn gwneud y tasgau ariannol a gweinyddol fyddai’n rhyddhau prifathrawon i arwain ar safonau addysgol mewn ysgolion ac ar safonau dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

 

“Byddai hyn yn rhan o becyn ehangach fyddai’n cynnwys model newydd do dâl ac amodau i athrawon yng Nghymru, unwaith i ni gael y pwerau a argymhellir yn adroddiad Comisiwn Silk ar ddyfodol datganoli.”