Pryder am ofal iechyd meddwl pobl ifanc

25/11/2014

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn pryderu'n ddifrifol am wasanaethau i bobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru. Codwyd y pryderon mewn ymateb i dystiolaeth gan bobl ifanc a'u rhieni yn ystod ymchwiliad y Pwyllgor i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) arbenigol.

Dyma gasgliadau'r ymchwiliad:

Nid oes lefel ddigonol o wasanaethau CAMHS yn cael ei darparu i ddiwallu anghenion y bobl ifanc yng Nghymru y mae angen gwasanaeth meddygol arbenigol arnynt;

Mae'r plant a phobl ifanc hynny nad ydynt yn bodloni'r meini prawf ar gyfer gwasanaethau CAMHS yn wynebu trafferthion, gan gynnwys amseroedd aros, gwasanaethau a ddarperir mewn clinigau a'r defnydd o feddyginiaeth ar bresgripsiwn;

Mae'r diffyg gwasanaethau ar gyfer y plant a'r bobl ifanc hynny nad ydynt yn bodloni meini prawf y 'model meddygol' ar gyfer gwasanaethau CAMHS yn golygu bod lefel sylweddol o angen nad yw'n cael ei diwallu.

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ymateb i'r pryderon a godwyd gan y Pwyllgor drwy gyhoeddi adolygiad cynhwysfawr o wasanaethau CAMHS yng Nghymru.