Y Blaid yn addo mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru

07/02/2015

Bydd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas yn dweud wrth gynhadledd undeb llafur yn Llundain heddiw y bydd ei blaid yn rhoi blaenoriaeth i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru sydd eisiau astudio ym mhrifysgolion Cymru.

Gallai myfyrwyr sy’n astudio pynciau fel meddygaeth dalu ffioedd dysgu llai, neu beidio eu talu o gwbl, yng Nghymru.

Mewn symudiad ymaith oddi wrth bolisi’r blaid pan oeddent yn rhan o Lywodraeth Cymru, bydd yr Aelod Cynulliad yn dweud:

Cred Plaid Cymru y dylai addysg ar lefel gradd gyntaf fod am ddim i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, a bydd yn parhau i weithio tuag at ddarparu hyn

Bydd y Blaid yn rhoi cymhorthdal i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac eisiau astudio yn sefydliadau addysg uwch Cymru

Rhaid targedu grwpiau, ac ni fydd y sawl sydd yn astudio pynciau sy’n hanfodol i economi Cymru ac amcanion cyhoeddus yn talu ffioedd dysgu neu yn talu rhai is yng Nghymru.

Bydd yr AC yn siarad yn ail gynhadledd Crud i’r Bedd Undeb y Prifysgolion a’r Colegau ar addysg ôl-16. Gydag etholiadau San Steffan ymhen llai na thri mis, thema’r gynhadledd yw amddiffyn addysg mewn amgylchedd addysgol sydd yn gynyddol amrywiol a datganoledig.

Dywedodd AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

“Rwyf yn wastad wedi brwydro dros i israddedigion beidio â gorfod talu am eu haddysg. Fel cyn-AS, fe wrthwynebais gyflwyno ffioedd dysgu, gan rybuddio y buasent yn agor y drws i farchnadeiddio addysg.

“Gallwn ni yng Nghymru wneud rhai pethau i warchod rhag y marchnadeiddio hwnnw. Buasem yn targedu grwpiau, ac ni fydd y sawl sydd yn astudio pynciau sy’n hanfodol i economi Cymru ac amcanion cyhoeddus yn talu ffioedd yng Nghymru, neu’n talu rhai is. Gall hyn fynd i’r afael a phrinder gwirioneddol ymysg y sawl sy’n astudio meddygaeth, gwyddoniaeth a thechnoleg, a myfyrwyr o gefndiroedd arbennig o heriol.

“Rhaid i ni roi terfyn ar y dylifiad dawn o Gymru, wrth i’n hisraddedigion ieuengaf a mwyaf disglair o ba bynnag gefndir adael Cymru, a rhaid i ni sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi yn ein prifysgolion. Mae prifysgolion a cholegau sy’n gryf ac wedi eu cyllido yn ddigonol yn hanfodol i’n heconomi a’n bywyd diwylliannol.

“Yr ydym eisiau dweud yn glir ar adeg etholiad San Steffan sy’n cael ei gynnal yn erbyn cefndir o dorri addewid allweddol ar ffioedd dysgu gan un o bleidiau’r Glymblaid y bydd gan Blaid Cymru bolisïau credadwy a chynaliadwy yng Nghymru ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2016.

“Gwelodd y sector addysg bellach doriadau llym yng nghyllideb y flwyddyn nesaf fydd yn cyfyngu’n ddifrifol ar y cyfleoedd i oedolion astudio ymhellach a gwella eu haddysg. Bydd gorddibyniaeth ar bolisi ffioedd dysgu a osodwyd er mwyn gwobrwyo prifysgolion Lloegr yn arwain at gyfyngu tebyg ar adnoddau i brifysgolion Cymru.”