Angen llwyr ailwampio’r cwricwlwm yng Nghymru

24/02/2015

Cyn adolygiad hir-ddisgwyliedig y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru, mae Simon Thomas o Blaid Cymru wedi galw am lwyr ailwampio’r cwricwlwm presennol a gyflwynwyd ym 1988.

Amlygodd yr angen am i unrhyw gwricwlwm newydd gynnwys materion fel dinasyddiaeth a’r iaith Gymraeg er mwyn cyfoethogi addysg plant.

Dywedodd y Gweinidog cysgodol dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg Simon Thomas:

"Mae’r cwricwlwm presennol wedi dyddio, mae’n or-ddeddfol ac yn rhy gymhleth. Mae’n anodd llywio drwyddo ac y mae’n mygu creadigrwydd athrawon.

"Mae Plaid Cymru wedi galw am gwricwlwm syml a dealladwy sy’n caniatáu i athrawon gyflwyno’r amcanion a osodir allan gan Lywodraeth Cymru.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi mwy o ryddid i athrawon fod yn hyblyg a herio disgyblion yn yr ystafell ddosbarth.

"Byddai cwricwlwm llai deddfol sy’n canolbwyntio ar ddeilliannau yn rhoi mwy o ryddid i athrawon, ac yn rhoi mwy o gyfrifoldeb iddynt. Felly, mae’n rhaid i ni adeiladu galluedd y gweithlu addysg."

"Cred Plaid Cymru, fod yn rhaid i sgiliau allweddol mewn gwyddor cyfrifiaduron, yr iaith Gymraeg, a rôl y person ifanc yn y byd, ochr yn ochr â llythrennedd a rhifedd, fod yn greiddiol a chael eu dysgu ar draws ystod o bynciau gwahanol."

Un o’r meysydd allweddol y mae’n rhaid i economi Cymru ymdrin ag ef yw twf mewn busnesau seiliedig ar Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), ac eto, dim ond 13% o swyddi yn y meysydd hyn sy’n cael eu cyflawni gan fenywod.

Ychwanegodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin: "Mae gan addysg rôl wirioneddol i’w chwarae. Beth fedr Llywodraeth Cymru wneud? Gall y llywodraeth osod naws a disgwyliadau. Rwyf wedi galw am gwricwlwm nad yw’n gwahaniaethu rhwng y rhywiau sydd yn rhoi grym i athrawon fod yn heriol a hyblyg yn yr ystafell ddosbarth ac a fydd yn caniatau lle i ymchwilio i’r syniadau hyn."