Plaid Cymru yn amlygu’r angen am well hyfforddiant

24/02/2015

 

Yn ystod dadl ar adroddiad blynyddol y corff addysg Estyn, mae Plaid Cymru wedi amlygu’r angen i adeiladu galluedd y gweithlu addysg yng Nghymru.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg, Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin:

“Dengys adroddiadau arolygiadau dros y pum mlynedd a aeth heibio fod cysylltiad rhwng ansawdd arweinyddiaeth ac ansawdd y deilliannau i’r dysgwyr. Dyna pam fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn hyfforddiant cynhwysfawr i athrawon a staff ategol.”

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn torri biwrocratiaeth er mwyn galluogi athrawon i ganolbwyntio ar ddysgu a phrifathrawon i ganolbwyntio ar godai safonau addysg. Byddai hyn yn golygu ystyriued dwyn i mewn reolwyr proffesiynol i ymgymryd â’r swyddogaethau gweinyddol a wneir ar hyn o bryd gan brifathrawon, ac adeiladu statws y proffesiwn.”

“Gydag adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm ar y gorwel, mae angen i ni sicrhau bod arweinwyr ein hysgolion yn teimlo’n abl i ymdrin ag unrhyw newidiadau posib fydd yn cael eu hargymell.”

Canfu Estyn: ‘… fod aelodaeth y gronfa o arweinwyr ar y lefelau uchaf wedi ei bennu’n ormodol o hyd gan uchelgais unigol a phersonol a dim digon, ar hyn o bryd, gan unrhyw system genedlaethol i sicrhau bod darpar-arweinwyr ac arweinwyr posib y dyfodol yn datblygu’r sgiliau y mae ar y system eu hangen.’

Yn ôl Estyn, ‘mae llawer o waith da ar y gweill.’ Fodd bynnag, ‘erys anghydbwysedd rhwng buddsoddi mewn mecanweithiau sydd yn dal ysgolion a darparwyr eraill i gyfrif a buddsoddi mewn strategaethau i adeiladu galluedd yn y gweithlu, gan gynnwys y gallu i arwain.’

Dywed ymhellach “Mae arnom angen mwy o bwyslais ar adeiladu galluedd wrth i ni symud at ddyfodol sydd yn cynnig gweledigaeth newydd am yr hyn fydd yn cael ei gyflwyno yn y cwricwlwm a’r hyn a fydd yn newid yn sgil hynny yn y profiad o ddysgu i athrawon a dysgwyr