Rhaid i adran addysg Cymru beidio â thorri corneli wrth weithredu’r Cyfnod Sylfaen

19/05/2015

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru i beidio â thorri cyllid ar gyfer polisi addysg y Cyfnod Sylfaen.

Cododd y mater yn ystod dadl ar adroddiad gwerthuso’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru lle mae plant yn dysgu trwy chwarae.

Bwriad y Cyfnod Sylfaen yw annog plant i fod yn greadigol ac i ddefnyddio eu dychymyg, a’r nod yw gwneud dysgu yn fwy o hwyl ac yn fwy effeithiol.

Dywed yr adolygiad fod y Cyfnod Sylfaen i ddisgyblion yn nosbarthiadau’r babanod yn cael effaith cadarnhaol.

Mynegwyd pryderon nad yw’r cysyniad craidd o ddysgu trwy chwarae yn paratoi plant yn ddigonol ar gyfer arholiadau blynyddol yn nes ymlaen yn eu haddysg.

Dywedodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

“Mae Plaid Cymru yn wastad wedi cefnogi’r Cyfnod Sylfaen pan oeddem yn rhan o Lywodraeth Cymru ac yn yr wrthblaid ers 2011. Fodd bynnag, roeddem eisiau gweld a oedd yn cael effaith cadarnhaol ar addysg y plentyn.

“Yr ydym felly yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad gwerthuso sydd yn dweud ei fod yn gwella cyrhaeddiad plant yn sylweddol pan fydd yn cael ei weithredu’n dda.

“Mae’n hanfodol nad yw Llywodraeth Cymru yn torri corneli wrth weithredu’r Cyfnod Sylfaen. Dengys yr adroddiad gwerthuso, os ydym am fedi manteision cymdeithasol ac economaidd buddsoddi yn addysg y blynyddoedd cynnar, fod yn rhaid cyllido’r Cyfnod Sylfaen yn iawn a’i weithredu yn dda.

“Mae’n fater drud iawn gweithredu’r Cyfnod Sylfaen yn llawn. Mae angen buddsoddi cyfalaf i wella adeiladau ysgolion; rhaid cael cymarebau uchel o oedolion i blant; ac y mae angen buddsoddi yn Natblygiad Proffesiynol Parhaus athrawon.

“Ni chanfu’r adroddiad unrhyw dystiolaeth fod y Cyfnod Sylfaen hyd yma wedi cael effaith ar godi cyrhaeddiad disgyblion o gefndiroedd difreintiedig. Mae hyn yn siomedig. Bydd Plaid Cymru yn mynnu atebion gan Lywodraeth Cymru ynghylch hyn.”

“Mae’n bwysig hefyd fod pennaeth pob ysgol gynradd ac ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen yn derbyn hyfforddiant a chyfarwyddyd ar weithredu ac ar y modd mae’r Cyfnod Sylfaen yn asio gyda pholisïau eraill Llywodraeth Cymru megis y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.”